News

Барилга угсралтын ажил эхлүүлэх журам

Нэг. Ерөнхий зүйл
1. Монгол улсын нутаг дэвсгэр дээр шинээр барих болон өргөтгөл шинэчлэлт, их засвар хийх бүх төрлийн барилга байгууламж, зам, гүүр, инженерийн шугам сүлжээний угсралтын ажил /цаашид барилга угсралтын ажил гэж нэрлэнэ/-ыг эхлэн гүйцэтгэхэд барилгын захиалагчид хөрөнгийн эх үүсвэр харгалзахгүйгээр зөвшөөрөл олгох үндсэн шаардлагыг энэ журмаар тогтооно.
Барилга угсралтын ажил эхлэн гүйцэтгэх буюу үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх зөвшөөрлийг тухайн аймаг, нийслэлийн барилгын техник хяналтын улсын байцаагч /цаашид улсын байцаагч гэж нэрлэнэ/ олгоно.
2. Зөвшөөрөл олголтод хоёр сая-аас дээш төгрөгийн өртөг бүхий барилга угсралтын ажил хамрагдана.
Хоёр. Зөвшөөрлийн төсөл, түүний үйлчлэх хугацаа
3. Барилга барих зөвшөөрөл нь бүх барилга угсралтын ажлыг объектоор нь гүйцэтгэх, мөн газрын ажил, суурь шугам сүлжээ, өрөг, хучилт гэх мэт тусгаар барилга-угсралтын ажил гүйцэтгэх гэсэн хоёр төрөлтэй байна.
4. Зөвшөөрлийн үйлчлэх хугацааг тухайн барилга объектын болон тусгаар ажлыг гүйцэтгэх хугацааг харгалзан улсын байцаагч тогтооно.
Барилга угсралтын ажил нь зөвшөөрлийн хугацаанд дуусаагүй тохиолдолд захиалагч хариуцан улсын байцаагчид хүсэлт тавьж хугацаа дууссанаас хойш 7 хоногийн дотор сунгуулах үүрэгтэй.
Барилга барих зөвшөөрөл авсан өдрөөс хойш нэг жилийн хугацаанд ажил нь эхлээгүй тохиолдолд зөвшөөрлийг сунгуулна.
5. Барилга баригдаж байх явцад захиалагч болон гүйцэтгэгч нь ямар нэг шалтгаанаар өөрчлөгдвөл захиалагч гурван долоо хоногт багтаан улсын байцаагчаар шинэчилсэн бүртгэлт хийлгэнэ.
Гурав. Захиалагчаас бүрдүүлэх баримт бичиг, материалын жагсаалт
7. Барилга угсралтын ажлыг эхлүүлэх зөвшөөрөл авахдаа захиалагч нь дор дурдсан баримт бичиг, материалыг бүрдүүлж жагсаалтын хамт улсын байцаагчид ирүүлнэ.
– нэгдүгээр хавсралтад заагдсан маягтаар зөвшөөрөл олгохыг хүссэн өргөдөл
– зураг төслийн болон барилгын гүйцэтгэгч байгууллага, аж ахуйн нэгжийн тухайн ажлыг эрхлэх зөвшөөрөл /лиценз/-ийн хуулбар,
– засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжээс газар олгосон шийдвэр,
– тухайн ажлыг гүйцэтгэх болон найдварт чанар, ашиглалтын үеийн аюулгүй ажиллагааг үнэлэхэд шаардагдах зураг төслийн баримт бичиг
– архитектур, хот байгуулалтын асуудал хариуцсан ажилтан, бусад холбогдох байгууллагуудтай зөвшөөрөлцсөн барилгын ерөнхий төлөвлөгөө
– барилга, объектод захиалагчийн техникийн хяналт тавих болон зохиогчийн хяналт хийлгэх талаар холбогдох байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй байгуулсан гэрээ
– угсралтын ажлыг удирдан явуулах даамлыг томилсон болон дотоодын хяналт тавих талаар гаргасан барилгын гүйцэтгэгчийн тушаал, шийдвэр
8. Энэ журмын 7-д заасан баримт бичиг, материалаас гадна улсын байцаагч нь захиалагчаас дор дурдсан нэмэгдэл материалыг шаардлагатай үед гаргуулан авч болно.
– байгаль цаг уур, инженер-геологийн төвөгтэй нөхцөлд баригдаж буй барилга объектын ажлыг удирдан гүйцэтгэх даамлын талаар мэргэжлээ дээшлүүлсэн буюу уг ажлыг удирдан гүйцэтгүүлэх баталгаа
– барих барилга объектын талаар улсын хяналтын болон байгаль орчныг хамгаалах байгууллагаас гаргасан дүгнэлт, шинжээчийн үнэлэлт
– барилга, объект дээр захиалагчийн техникийн хяналтыг аж ахуйн тооцоон дээр ажиллах байгууллага, аж ахуйн нэгж хийх үед тухайн байгууллага, аж ахуйн нэгжийн ажлын чанарын шалгалтыг гүйцэтгэх эрхийн бичиг
– барилга барих газарт оршиж байгаа түүх соёлын дурсгалт зүйлсийг хамгаалах байгууллагын санал дүгнэлт
– барилга барих орчинд байгаа ашигт малтмалын талаар нутаг дэвсгэрийн геологийн асуудлыг хариуцсан ажилтны дүгнэлт. Хэрэв ашигт малтмал байвал тийм газарт зөвшөөрөл олгохдоо хуульд заагдсан журмын дагуу шийдвэрлэнэ
9. Барилга угсралтын ажил гүйцэтгэхэд олгосон зөвшөөрөл нь архитектур, хот байгуулалтын болон геодезийн албанаас барилгын тэг тэнхлэгийг газар дээр нь тавьж өгөх үндэслэл болно.
Дөрөв. Зөвшөөрөл олгох журам
13. Улсын байцаагч нь захиалагчаас бүрдүүлж ирүүлсэн баримт бичиг, материалыг нэг долоо хоногоос хэтрэхгүй хугацаанд үзэж танилцан, барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх зөвшөөрлийг олгох, эсэх тухай шийдвэрлэнэ.
14. Улсын байцаагчаас зөвшөөрсөн үед 2 дугаар хавсралтын дагуу зөвшөөрлийг гарын үсэг, тэмдэгтэйгээр захиалагчид олгож, техникийн баримт бичиг, ажлын тэмдэглэлд зөвшөөрөл олгосон тухай тэмдэглэл хийнэ. Зөвшөөрлийг 3 хувь үйлдэж 2 хувийг захиалагчид өгнө.
15. Зөвшөөрөл олгох боломжгүй бол улсын байцаагчаас ямар шалтгаан, үндэслэлээр татгалзсан тухайгаа тайлбарласан хариуг захиалагчид албан бичгээр өгнө.
Захиалагчаас 2 дахь удаагаа зөвшөөрөл олгохыг хүсэж улсын байцаагчид ирүүлсэн баримт бичиг материалыг 7 хоногоос хэтрэхгүй хугацаанд үзэж танилцаж шийдвэрээ гаргана.
16. Захиалагч нь улсын байцаагчаас олгосон барилга-угсралтын ажлыг гүйцэтгэх зөвшөөрлийн нэг хувийг барилга объектын талбайн конторт нүдэнд харагдах, ил газар байрлуулна.
17. Захиалагч нь объектод барилга-угсралтын ажил эхлэх тухай 7-оос цөөнгүй хоногийн өмнө улсын байцаагчид мэдэгдэх үүрэгтэй.
Барилга, объектын ажлын явцад олгосон зөвшөөрөлд орж байгаа өөрчлөлт /гүйцэтгэгч, даамал солигдох, техникийн болон зохиогчийн хяналт тавигч өөрчлөгдөх, гүйцэтгэгчийн ажил гүйцэтгэх эрхийн хугацаа дуусах, зураг төслийн шийдэлд томоохон өөрчлөлт орох зэрэг/-ийг цаг тухайд нь мэдээлж өөрчлөлт хийлгэж байх үүрэгтэй.
18. Энэ журам гарахаас өмнө ажил нь эхэлсэн барилга, объектын угсралтын ажилд захиалагч нь зохих материал, баримт бичгийг бүрдүүлж, угсралтын ажлыг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэх зөвшөөрлийг мэдэгдсэн хугацаанаас хойш нэг сарын дотор авсан байх ёстой.
Тав. Улсын байцаагч, захиалагчийн хүлээх үүрэг
19. Барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэх зөвшөөрлийг олгохтой холбогдсон асуудлаар улсын байцаагч нь хууль тогтоомжид заасан хариуцлага хүлээнэ.
Барилга-угсралтын ажлыг гүйцэтгэх зөвшөөрөл олгохтой холбогдож гарсан санал, гомдлыг Улсын барилгын техник ашиглалтын хяналтын газарт ирүүлнэ. БТАХГ нь хүсэлтийг хүлээн авснаас хойш 14 хоногийн дотор шийдвэрлэж хариу өгнө. Хариуг зөвшөөрөөгүй тохиолдолд гомдлоо шүүхэд гаргана.
20. Бариулах барилга, объектдоо угсралтын ажлыг гүйцэтгүүлэх буюу барилга барих, зөвшөөрөл аваагүй буюу хугацаа нь дууссан, зөвшөөрөлд тогтоосон хугацааны дотор сунгалт хийлгээгүй бол Улсын барилгын техник хяналтын дүрмийн дагуу захиалагчид зохих хариуцлага хүлээлгэнэ.